Rentabilita

Rentabilita, neboli výnosnost je jeden ze základních ekonomických pojmů a zároveň jedno z hlavních kritérií podnikání. Vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje. Jedná se o schopnost vytvářet zisk tím, že využívá investovaný kapitál.

Říká nám, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které plynou z našich aktivit a finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity vynaložily. Obvykle se udává v procentech.