SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pakliže čtete tento dokument, je to proto, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V souvislosti s
poskytováním takových údajů jsme povinni Vás poučit, jak tyto údaje zpracováváme, případně k
některým Vámi takto poskytnutým údajům potřebujeme Váš souhlas – který udělujete tím, že potvrdíte
zaškrtávací políčko že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Jsme společnost Compare Consulting Invest s.r.o. se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČ:
117 06 317, zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 124375 (dále jen jako „Správce“), a ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje
poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

 1. Proč Vaše údaje zpracováváme?
  To záleží na tom, na základě čeho nám své údaje poskytujete.
  V případě, že s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli,
  zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího
  uzavření, splnění, případně za účelem vypořádání závazků na jejím základě vzniklých.
  Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k
  němu povinni ze zákona.
  Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní nabídky, které jsou
  pro Vás zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje,
  které zpracováváme automaticky, a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim
  klientům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
  V případě, kdy nám zasíláte své dotazy, poptávku či jinak s námi komunikujete, nám sdělujete
  své údaje na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv
  zpět, a to zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním dopisu na
  adresu našeho sídla.
  V případě, kdy se ucházíte o pracovní pozici u naší společnosti, zpracováváme Vaše údaje za
  účelem posouzení , zda jste na danou pozici vhodným kandidátem.
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové,
  které jsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, adresu, jiné
  identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté
  osobní údaje, jako např. telefon, e-mail, dodací adresu, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů,
  pro které jste tyto údaje poskytli, zejména tedy za účelem vyřízení Vašich dotazů, vedení
  jednání směřujícím k uzavření smlouvy, plnění smlouvy, nebo pro to, aby bylo možné vyhovět
  Vaší žádosti o kontaktování ze strany Správce, dále také za účelem zasílání marketingových
  sdělení, atp. Při návštěvě webové stránky můžeme v souvislosti a za účelem provozování
  webových stránek a zlepšování jejich provozu dále zpracovávat data o Vašem pohybu na nich,
  1
  a to včetně IP adresy, ze které se na webovou stránku přihlašujete (dále jen jako „osobní
  údaje”).
  V případě, kdy se účastníte výběrového řízení na některou z pracovních pozic kterou nabízíme,
  zpracováváme také Váš životopis vč. fotografií či videí, v případě, že nám Vámi byly zaslány,
  písemné i audiovizuální záznamy z výběrových řízení, jakožto i veškeré další osobní údaje,
  které nám v rámci výběrového řízení sdělíte či poskytnete.
  Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou
  osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 3. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto Správcem, osobní údaje však pro nás mohou
  zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto námi pověřeny, zejména osoby podrobené jednotnému
  řízení společnosti GFF s.r.o. se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČ: 075 84 644, zapsané u
  Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 108959, ve smyslu ust. § 79, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o
  obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
  Doba zpracování osobních údajů se liší zejména v závislosti na tom, z jakého důvodu je
  zpracováváme.
  Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
  Takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, ať již tyto povinnosti
  vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme
  zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními
  předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
  V případě, že jste nám ke zpracování Vašich osobních údajů udělili souhlas, budou vaše
  osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 5. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?
  Záleží na tom, na základě jakých důvodů Vaše údaje zpracováváme. Pokud to jsou údaje, které
  zpracováváme ze zákona, pak máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
  těchto údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
  osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit
  na soud. Budeme však rádi, když nás nejdříve kontaktujete a vzniklou situaci
  vyřešíme spolu.
  V případě, kdy jste ke zpracování poskytli svůj souhlas, pak nad rámec výše uvedeného máte
  právo také:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu způsobem uvedeným výše,
 • požadovat omezení zpracování takových údajů,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  Máte další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů? Kontaktujte nás na emailu:
  [email protected]